20181011 170806 scaled

Điện mặt trời tại Vũng Tàu

Hệ thống giúp khách hàng tiết kiệm hàng tháng từ 1800kw đến 2100kw / tháng

Khách hàng Anh Trung
Địa điểm TP Vũng Tàu
Công suất 3,25 kw

Dự án liên quan